Botkyrka kommuns gymnasiesärskola

Annexet är Botkyrka kommuns gymnasiesärskola belägen i Hallunda. Vi tar tillvara på dina behov och intressen, för att förbereda dig för en meningsfull framtid.

Tillsammans med dig sätter vi upp och arbetar för att nå dina mål. Vi erbjuder flera spännande utbildningar. Se vidare under olika program!

 
MÅL OCH ARBETSSÄTT I UNDERVISNINGEN
Målet med undervisningen är att ge kunskaper och erfarenheter som förbereder eleverna för ett meningsfullt vuxenliv beträffande sysselsättning, boende och fritid. Vi arbetar utifrån en helhetssyn och lägger stor vikt vid såväl elevernas personliga och sociala utveckling som deras kunskapsutveckling inom ämnesområdena. Under tiden hos oss ska eleverna få möjlighet att bygga upp en stark självkänsla och en realistisk självuppfattning. Arbetssätt och miljö anpassas efter individuella behov på ett sådant sätt att gruppgemenskapen stärks. Vi anser att inlärning sker bäst i ett sammanhang och arbetar därför till stor del ämnesövergripande med teman.

 
SAMHÄLLSKONTAKTER FÖR TRYGGHET OCH AKTIV FRITID
Skolan ska vara den länk mellan eleven och det omkringliggande samhället som gör det möjligt för eleven att förberedas för livet efter skoltiden. Det är vikigt att eleverna känner att de får förankring i den egna kommunen. Därför förekommer kontinuerligt besök på lokala institutioner som bibliotek, badhus o s v.

 
KONTAKTER MED ARBETSLIVET
Utbildningen omfattar ca 22 veckors praktik/arbetsplatsförlagd undervisning fördelat över de fyra åren. Praktiken sker på arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden och/eller inom dagligverksamheten. Tyngdpunkten för praktiken förläggs under den senare delen av utbildningen och skolan tar aktiv del i övergången mellan skola och arbetsliv. Skolan har ett gott samarbete med kommunens arbetsförmedling, LSS-handläggare och dagligverksamheter.​
​​